+48 61 640 23 20 biuro@info-baza.pl

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16, chętnie odpowiemy na Państwa pytania

 • Regulamin NASK

  Poniższe dokumenty pochodzą z serwisu DNS.PL.

  • Regulamin nazw domeny .PL z 18 grudnia 2006 r.
   • 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl.
   • DEFINICJE
   • 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
    • a. NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo-rozwojową z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938.
    • b. Regulamin - niniejszy regulamin.
    • c. Nazwa Domeny - ciąg znaków w Domenie .pl. Znaki, które mogą składać się na nazwę domeny, ich liczba oraz warunki zamieszczania zostały określone w witrynie internetowej NASK.
    • d. Domena .pl - jedną z domen ogólnoświatowego systemu domen, wpisaną do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.
    • e. Partner - podmiot związany z NASK porozumieniem o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej, który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w witrynie internetowej NASK.
    • f. Oferent - podmiot, który w celu zawarcia Umowy złożył Ofertę bezpośrednio w NASK albo za pośrednictwem Partnera.
    • g. Abonent - Oferenta, który zawarł z NASK Umowę.
    • h. Oferta - ofertę zawarcia Umowy określającą Nazwę Domeny, Abonenta, serwery przeznaczone do Utrzymywania Nazwy Domeny oraz inne dane potrzebne do zawarcia i wykonywania Umowy, określone w witrynie internetowej NASK.
    • i. Utrzymywanie Nazwy Domeny - umożliwienie użytkownikom Internetu korzystania z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.
    • j. Obsługa Administracyjna i Techniczna -
    • k. Umowa - umowę pomiędzy NASK a Abonentem, która obejmuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz Obsługę Administracyjną i Techniczną. Umowa zawarta za pośrednictwem Partnera obejmuje tylko Utrzymywanie Nazwy Domeny, natomiast świadczenia NASK dotyczące Obsługi Administracyjnej i Technicznej reguluje odrębne porozumienie, zawarte pomiędzy NASK a Partnerem.
    • l. Cennik - zestawienie opłat za świadczenia NASK oraz określenie sposobu ich naliczania, opublikowane w witrynie internetowej NASK.
    • m. Zmiana Abonenta - przeniesienie całości przysługujących Abonentowi praw i obciążajacych Abonenta obowiązków na podstawie Umowy, na osobę trzecią.
    • n. Spór - podjęcie przez osobę trzecią przed Sądem Polubownym lub innym sądem, przewidzianych prawem działań zmierzających do ochrony jej praw, które mogły zostać naruszone przez Abonenta w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy.
    • o. Zmiana Delegacji - zmianę danych o serwerach przeznaczonych do Utrzymywania Nazwy Domeny.
    • p. Sąd Polubowny - jeden ze stałych sądów polubownych działających przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy w zakresie rozstrzygania Sporów, wskazane w witrynie internetowej NASK.
   • ZAWARCIE UMOWY
   • 3. Umowa pomiędzy NASK a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez NASK Oferty, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia Utrzymywania Nazwy Domeny. Ofertę składaną bezpośrednio w NASK, Abonent przekazuje przez witrynę internetową NASK i dodatkowo w formie pisemnej. Oferta składana za pośrednictwem Partnera, niezależnie od formy, w jakiej została złożona Partnerowi, zostaje przesłana przez Partnera do NASK w formie ustalonej pomiędzy NASK a Partnerem w odrębnym porozumieniu.
   • 4. Przez złożenie Oferty Oferent zapewnia, że dane w niej zawarte są prawidłowe, a złożenie Oferty i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. NASK może zażądać dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty.
   • 5. NASK nie dokonuje badania czy zawierając lub wykonując Umowę Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Oferta lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza praw osób trzecich.
   • 6. NASK może odmówić przyjęcia Oferty w szczególności, gdy:
    • a. Oferent nie spełnił warunków technicznych określonych w witrynie internetowej NASK,
    • b. NASK jest związana umową o Utrzymywanie tej samej Nazwy Domeny, która została wskazana w Ofercie, albo trwa proces zawierania takiej umowy, chyba że Oferta stanowiła opcję w rozumieniu odrębnego regulaminu, opublikowanego w witrynie internetowej NASK,
    • c. Oferta dotyczy Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl, chyba że Oferentem jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ administracji ; Oferta dotycząca Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl może być złożona tylko bezpośrednio w NASK,
    • d. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, treść Oferty pisemnej różni się w stosunku do jej wersji złożonej przez witrynę internetową NASK,
    • e. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, nie doręczono wersji pisemnej Oferty, w terminie siedmiu dni od złożenia Oferty przez witrynę internetową NASK,
    • f. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, Oferent trzykrotnie złożył przez witrynę internetową NASK Ofertę dotyczącą tej samej Nazwy Domeny, bez doręczenia jej wersji pisemnej,
    • g. nie usunięto błędów Oferty w terminie wyznaczonym przez NASK,
    • h. nie doręczono dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty, w terminie wyznaczonym przez NASK.
   • WYKONYWANIE UMOWY
   • 7. NASK wykonuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz świadczy na rzecz Abonenta Obsługę Administracyjną i Techniczną. W przypadku złożenia Oferty za pośrednictwem Partnera lub przekazania przez Abonenta uprawnienia do żądania świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej Partnerowi, jest ona świadczona przez NASK na rzecz Partnera.
   • 8. NASK zamieszcza dane Abonenta w bazie danych abonentów Nazw Domeny publicznie dostępnej poprzez witrynę internetową NASK. W przypadku osób fizycznych wymagana jest ich zgoda na zamieszczenie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   • 9. Abonent uiszcza opłaty za świadczoną przez NASK Obsługę Administracyjną i Techniczną, w wysokości określonej w Cenniku, chyba, że Obsługa Administracyjna i Techniczna jest świadczona na rzecz Partnera. W tym przypadku obowiązek wnoszenia opłat obciąża Partnera, a Abonent jest z niego zwolniony. Wniesienie danej opłaty odnosi skutek z chwilą uznania rachunku bankowego NASK pełną kwotą opłaty.
   • 10. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana w wyniku nieuiszczenia przez Abonenta opłaty, ponowne zawarcie Umowy dotyczącej tej samej Nazwy Domeny będzie możliwe po uiszczeniu zaległej opłaty wraz z odsetkami oraz złożeniu nowej Oferty, z zastrzeżeniem punktu 6 Regulaminu.
   • 11. Abonent zawiadamia NASK o każdej zmianie danych dotyczących Nazwy Domeny lub Abonenta. W przypadku niezawiadomienia, NASK wykonuje Umowę posługując się danymi dotychczasowymi.
   • WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM
   • 12. Abonent może wyrazić zgodę na wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na rzecz Partnera oraz dokonywanie przez Partnera czynności dotyczących Umowy, przy czym działania lub zaniechania Partnera odnoszą skutek bezpośrednio w stosunku do Abonenta. Abonent wyrażając zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ogranicza przedmiot Umowy oraz ponosi odpowiedzialność wobec NASK za działania lub zaniechania Partnera związane z Nazwą Domeny, której dotyczy Umowa.
   • 13. Abonent zamiast dotychczasowego Partnera może wskazać innego, który uzyskał zgodę, o której mowa w punkcie 12 albo rozszerzyć przedmiot Umowy o świadczenie Obsługi Administracyjnej i Technicznej bezpośrednio na rzecz Abonenta.
   • 14. Jeżeli NASK rozwiąże porozumienie o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej z Partnerem, któremu Abonent udzielił zgody, o której mowa w punkcie 12, Abonent składa, w formie i terminie określonych przez NASK, oświadczenie, co do dalszego obowiązywania Umowy. Niezłożenie oświadczenia w formie lub terminie określonych przez NASK, powoduje rozwiązanie Umowy z upływem tego terminu.
   • 15. NASK nie jest reprezentowana przez Partnera, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera.
   • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   • 16. NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się do trzykrotnej wartości opłaty rocznej za świadczoną przez NASK Obsługę Administracyjną i Techniczną, określonej w Cenniku. Ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej, a także w innych przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
   • ZMIANY
   • 17. Zmiana Abonenta może nastąpić zgodnie z poniższymi zasadami, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w punkcie 19 Regulaminu.
   • 18. Zmiana Abonenta zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczeń Abonenta oraz osoby trzeciej przejmującej prawa i obowiązki, złożonych na formularzu Zmiany Abonenta, dostępnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, zmiana Abonenta zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.
   • 19. W przypadku zawiadomienia NASK o Sporze, Zmiana Abonenta Nazwy Domeny, której Spór dotyczy, zostanie wstrzymana do czasu jego zakończenia, nie dłużej jednak niż przez rok od daty zawiadomienia NASK o Sporze. Okres ten może zostać przedłużony przez NASK pod warunkiem wykazania przez osobę trzecią, której prawa zostały naruszone, że Spór nie został jeszcze zakończony. Wstrzymanie Zmiany Abonenta nie wpływa na postanowienia Regulaminu dotyczące okresu obowiązywania Umowy.
   • 20. Zmiana Delegacji zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczenia złożonego przez Abonenta na formularzu Zmiany Delegacji, dostępnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, Zmiana Delegacji zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.
   • 21. Punkty 3 do 6 stosuje się odpowiednio, z wyłaczeniem punktów 6d do 6f w stosunku do Zmiany Abonenta oraz 6 b,c,f w stosunku do Zmiany Delegacji.
   • SPORY
   • 22. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.
   • 23. Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty zakończenia okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje.
   • 24. Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
   • OBOWIĄZYWANIE
   • 25. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Abonenta bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie.
   • 26. NASK może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz formy pisemnej.
   • 27. Niezależnie od przyczyn wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu, NASK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
    • a. nieuiszczenia opłaty określonej w Cenniku w terminie wyznaczonym na jego podstawie; zaprzestanie przez NASK Utrzymywania Nazwy Domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, przy czym zaprzestanie Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić wstrzymanie jej Utrzymywania;
    • b. naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu.
   • 28. Rozwiązanie Umowy podczas okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie jest podstawą do zwrotu w części lub w całości opłat określonych w Cenniku.
   • INNE POSTANOWIENIA
   • 29. Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Oferenta i Abonenta.
   • 30. W sprawach dotyczących Oferty lub Umowy NASK może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Oferenta lub Abonenta. Korespondencję wysłaną na taki adres uznaje się za doręczoną. Korespondencja Abonenta może być przesłana faksem również wtedy, gdy Regulamin wymaga formy pisemnej oświadczenia Abonenta, przy czym NASK może zażądać doręczenia dokumentu w oryginale.
   • 31. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
   • 32. Regulamin stanowi część Umowy, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.
   • 33. O zmianie Cennika lub Regulaminu Abonent będzie informowany zgodnie z przepisami prawa. NASK może poinformować Abonenta o zmianie Cennika lub Regulaminu w postaci elektronicznej. Zmiana Cennika w trakcie okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie wpływa na zmianę wysokości opłat należnych NASK podczas tego okresu. Zmieniony Cennik lub Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi w takim przypadku 1 miesiąc. Zmiany Cennika lub Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności sposobów i terminów wnoszenia opłat oraz rozszerzenia możliwości samodzielnego wykonywania przez Abonenta niektórych czynności związanych z Utrzymywaniem Nazwy Domeny.
   • 34. Regulamin obowiązuje od 18 marca 2007 r., przy czym w stosunku do Abonenta, który w tej dacie był związany Umową, Regulamin wchodzi w życie z chwilą bezskutecznego upływu okresu wypowiedzenia Umowy, który kończy się najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ustalonego na podstawie Cennika. Wypowiedzenie Umowy przez Abonenta powinno mieć formę pisemną.
   • 35. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Abonentem, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, a NASK będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby NASK.
  • Regulamin opcji na rejestrację nazwy domeny
   • 1. Opcja na rejestrację nazwy domeny (dalej "opcja") polega na uzyskaniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez podmiot, który zawarł z NASK umowę o opcję na nazwę domeny (dalej "Umowa") możliwości rejestracji tej nazwy domeny.
   • 2. Umowa zostaje zawarta na trzy lata, po których upływie opcja wygasa. Opcja wygasa również w przypadku rozwiązania Umowy.
   • 3. Umowa zostaje zawarta przy udziale podmiotu, który jest stroną porozumienia z NASK o obsłudze rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych oraz udostępnienia opcji na rejestrację nazwy domeny (lista takich podmiotów jest dostępna w witrynie internetowej: http://www.dns.pl), zwany dalej "Usługobiorcą", z dniem uzyskania przez NASK, za pośrednictwem Usługobiorcy, danych niezbędnych do udzielenia opcji osobie zainteresowanej jej uzyskaniem. Usługobiorca działa w imieniu i na rzecz uzyskującego opcję.
   • 4. Opcja jest możliwa wyłącznie w stosunku do nazwy domeny, która w dacie zawarcia Umowy jest utrzymywana na rzecz osoby trzeciej (abonenta). Opcji nie stosuje się do nazwy domeny, jeżeli trwa w stosunku do niej spór w rozumieniu Regulaminu nazw domeny z dnia 18 grudnia 2006r. opublikowanego w witrynie internetowej http://www.dns.pl/.
   • 5.Uzyskujący opcję może zarejestrować nazwę domeny wyłącznie po:
    • a. rezygnacji abonenta z dalszego jej utrzymywania;
    • b. usunięciu nazwy domeny z uwagi na niewniesienie należnej NASK opłaty, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
   • 6. Informacja o uzyskaniu opcji zostaje ujawniona w publicznie dostępnej witrynie internetowej http://www.dns.pl, przy czym dane uzyskującego opcję mogą zostać ujawnione wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
   • 7. Uzyskujący opcję jest obowiązany do bieżącego sprawdzania w witrynie internetowej http://www.dns.pl czy nazwa domeny, co do której uzyskał opcję, jest dostępna do rejestracji na jego rzecz.
   • 8. Informacje niezbędne do dokonania rejestracji nazwy domeny, odpowiadające informacjom wymaganym w ofercie, opisanej w Regulaminie o którym mowa w pkt 4 powyżej, powinny zostać przekazane NASK nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania przez NASK informacji o udostępnieniu do rejestracji nazwy domeny, co do której uzyskano opcje.
   • 9. Czynności uzyskania opcji, zmiany Usługobiorcy, przeniesienia opcji na osobę trzecią, a następnie rejestracji nazwy domeny dokonywane są w sposób zautomatyzowany, wyłącznie za pośrednictwem Usługobiorców.
   • 10. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zarejestrowania nazwy domeny przez uzyskującego opcję albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w punkcie 8.
   • 11. Opłata za uzyskanie opcji zostanie ustalona przez Usługobiorcę, przy czym niezależnie od jej wysokości, Usługobiorca przekazuje NASK kwotę wskazaną w publicznie dostępnej witrynie internetowej http://www.dns.pl.
   • 12. Opłata wniesiona z tytułu uzyskania opcji nie podlega zwrotowi, również w przypadku rozwiązania Umowy, ani zaliczeniu na poczet opłaty za rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny.
   • 13. W wyniku uzyskania opcji nie powstaje jakiekolwiek prawo do nazwy domeny. W przypadku poinformowania NASK przez osobę trzecią o możliwości naruszenia jej praw przez uzyskującego opcję, rejestracja nazwy domeny zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sporu, chyba że osoba trzecia nie wystąpiła do właściwego sądu przeciwko uzyskującemu opcję lub nie przystąpiła do polubownego zakończenia sporu w terminie miesiąca od daty poinformowania NASK o zaistnieniu sporu.
   • 14. Umowa o opcję ulega rozwiązaniu bez prawa do zwrotu opłaty z dniem uzyskania przez NASK informacji o sporze w rozumieniu Regulaminu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej. O uzyskaniu informacji NASK zawiadamia tylko Usługobiorcę.
   • 15. W przypadku doręczenia NASK orzeczenia wydanego przez właściwy sąd powszechny bądź polubowny lub ugody, z których treści wynika, iż opcja narusza prawa osoby trzeciej, Umowa ulega rozwiązaniu.
   • 16. Opcji nie można uzyskać na nazwę domeny regionalnej, w rozumieniu Regulaminu, o którym mowa w punkcie 4 powyżej.
   • 17. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2004 r.
  • Warunki techniczne dotyczące nazw domen
   • 1. Nazwa Domeny może składać się wyłącznie z następujących znaków: liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku "-".
   • 2. Znak "-" nie może występować na początku Nazwy Domeny, na końcu Nazwy Domeny oraz na 3 i 4 pozycji w Nazwie Domeny jednocześnie (wyjątek stanowią Nazwy Domeny z prefiksem "xn--").
   • 3. Nazwa Domeny może zawierać do 63 znaków łącznie - dotyczy to każdej nazwy w każdej Domenie, niezależnie od poziomu/rozszerzenia np:.pl, .com.pl.
   • 4. Wielkość liter w Nazwie Domeny nie ma znaczenia z punktu widzenia utrzymywania Nazwy Domeny.
   • 5. W Ofercie Oferent jest zobowiązany podać: Nazwę Domeny, dane identyfikujące Oferenta wraz z osobą upoważnioną do reprezentacji oraz co najmniej dwa serwery przeznaczone do utrzymywania Nazwy Domeny.
   • Warunki, dotyczące Zmiany Delegacji Nazwy Domeny:
   • 1. Dla Nazw Domeny, dla których Obsługę Administracyjną i Techniczną świadczy NASK na rzecz Abonenta, wnioski o Zmianę Delegacji muszą zawierać:
    • a. dane Abonenta (dane adresowe, NIP, PESEL/REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
    • b. nazwy nowych serwerów nazw oraz opcjonalnie ich numery IP (w przypadku rejestrowania nowych serwerów nazw)
   • 2.Dla Nazw Domeny, dla których Obsługę Administracyjną i Techniczną świadczy NASK na rzecz Partnera, Zmiana Delegacji może zostać dokonana jedynie poprzez właściwego Partnera, zgodnie z określoną przez niego procedurą. Informację o podmiocie obsługującym daną Nazwę Domeny znaleźć można w bazie WHOIS.
   • 3.NASK nie wykona zmiany, jeśli serwery nazw nie będą skonfigurowane i nie będą obsługiwać Nazwy Domeny, której dotyczy Zmiana Delegacji. Przed przyjęciem wniosku lub wykonaniem zmiany nastąpi automatyczne sprawdzenie czy wskazane przez Abonenta serwery nazw posiadają rekord SOA dla podanej we wniosku Nazwy Domeny.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procedur prosimy o kontakt pod nr tel. 61 640 23 20 lub biuro@info-baza.pl.

  Polityka prywatności

  Twoja Baza Domen szanuje Twoją prywatność. Gromadzimy informacje żeby wspierać nasze dobre stosunki z Tobą, poprawiać ofertę produktów i komunikować się z Tobą w zakresie naszych produktów, promocji i serwisu. Twoja Baza Domen ma świadomość, że musi przechowywać i używać wszystkich informacji bardzo odpowiedzialnie. Może się zdarzyć, że będziemy ujawniać informacje firmom, które z nami współpracują i wspierają nas, aby zapewnić sprawne działanie serwisu.

  • 1. Jakie informacje gromadzi Twoja Baza Domen?
   • Gromadzimy informacje, które Ty dostarczasz podczas rejestracji do serwisu, dokonujesz zamówień oraz kiedy wysyłasz do nas e-maile.
  • 2. Jakich technicznych narzędzi i procesów używa Twoja Baza Domen żeby gromadzić informacje o mnie?
   • Nasza technologia pozwala nam identyfikować jaki rodzaj przeglądarki używasz, stronę internetową poprzez którą dostałeś się do Twoja Baza Domen i strony, które przemierzałeś ostatecznie trafiając na naszą stronę. Taka technologia pomaga nam opracowywać grupowane statystyki o gościach odwiedzających i użytkujących Twoja Baza Domen. Te statystyki pozwalają nam poprawiać wygląd naszego serwisu i zadowolenia naszych klientów.
  • 3. Z kim Twoja Baza Domen dzieli się informacjami?
   • Dzielimy się personalnymi informacjami klientów z naszymi zaufanymi dostawcami serwisu tylko w określonych i limitowanych celach. Te cele mogą być związane z zamawianiem pocztówek, obsługą klienta, umożliwianiem dostępu do naszej strony lub finalizowaniem transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych.
    Możesz zrezygnować z przekazywania tych informacji w tych szczególnych przypadkach w dowolnym momencie poprzez zmianę preferencji na Twoim koncie w Twoja Baza Domen. Twoja Baza Domen nie przekazuje nikomu tych informacji.
    Twoja Baza Domen rezerwuje sobie prawo do współpracy z przedstawicielami egzekwowania prawa w prowadzeniu śledztwa w przypadku nielegalnych działań naszych klientów. Możemy także przekazać informacje do instytucji zajmujących się ochroną przed defraudacją i redukcją ryzyka w przypadku płatności bezgotówkowych. Żadne personalne informacje, które mogą zidentyfikować indywidualne osoby nie są ujawniane.
  • 4. Jak mogę zmienić moje preferencje kontaktowe?
   • Kiedy tworzysz swoje konto na Twoja Baza Domen, Twoje preferencje kontaktowe automatycznie pokazują, że godzisz się na otrzymywanie informacji promocyjnych z Twoja Baza Domen o produktach i obsłudze. To również pokazuje, że chciałbyś być informowany o ofertach specjalnych, produktach i darmowych próbkach naszych produktów.
    Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych informacji promocyjnych, możesz zmienić swoje ustawienia konta w dowolnym momencie. Zaloguj się do swojego konta na Twoja Baza Domen, kliknij zakładkę „Panel klienta”, która jest umieszczona na samej górze strony głównej Twoja Baza Domen, kliknij „Panel administracyjny klienta” i zmień swoje ustawienia.
  • 5. Jak mogę zmienić moje informacje personalne?
   • Możesz zmienić lub usunąć swoje personalne informacje w dowolnym czasie. Kliknij „Panel klineta”, który jest umieszczony na samej górze strony głównej Twoja Baza Domen. Możesz również aktualizować informacje o sobie poprzez wybranie jakie informacje konkretnie chcesz aktualizować.
  • 6. Czy informacje zawarte na moim koncie są bezpieczne w Twoja Baza Domen?
   • Żeby zabezpieczyć informacje zawarte na Twoim koncie, Twoja Baza Domen pyta czy wprowadziłeś aktualna nazwę użytkownika i hasło przed zakupem co wymaga wykorzystania informacji zawartych na Twoim koncie. Twoja Baza Domen nie przechowuje informacji o Twojej karcie kredytowej.
    Jedynie obecnie zatrudnieni w Twoja Baza Domen maja dostęp do tych informacji. Te informacje są używane jedynie do poprawnej finalizacji Twojego zamówienia.
  • 7. Jakich technologii używa Twoja Baza Domen żeby zapewnić bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami kredytowymi?
   • Poszukujemy wysokich standardów żeby zapewnić bezpieczeństwo i lepszą ochronę informacji, jakie Ty przekazujesz nam zamawiając i kupując usługi. Nasze serwery używają SSL (Secure Socket Layer) żeby zabezpieczyć przechowywanie i transfer Twoich danych z innych niebezpiecznych witryn. Używamy także digital secure server ID żeby zapewnić Ci większe bezpieczeństwo kiedy surfujesz po Internecie.
  • 8. Czy wiadomości wysyłane za pośrednictwem e-kartek sa poufne?
   • Twoje e-kartki i pocztówki są zawsze bezpieczne i tworzone w poufności. E-kartki będą jedynie dostępne wówczas, jeśli niezbędne będzie dokończenie zamówienia. Twoja Baza Domen rezerwuje sobie prawo do współpracy z instytucjami zajmującymi się egzekwowaniem prawa w przypadku prowadzenia śledztwa dotyczącego nielegalnych działań naszych klientów związanych z elektroniczną komunikacją na naszej stronie.
  • 9. W jaki sposób dowiem się, że Twoja Baza Domen zmienia politykę prywatności?
   • Nasza polityka prywatności jest regularnie przeglądana, żeby mieć pewność, że jest ona kontynuowana, co ma służyć interesom i potrzebom naszych klientów. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności w całości lub w części, wówczas poinformujemy Cię poprzez umieszczenie informacji w naszym serwisie. Nowa polityka prywatności będzie dotyczyć wszystkich obecnych i byłych użytkowników naszego serwisu i zastąpi wszystkie wcześniejsze polityki, które były niezgodne.
  • 10. Jak mogę skontaktować się z Twoja Baza Domen jeśli mam pytania?
   • Możesz skontaktować się z nami poprzez użycie zakładki „KONTAKT” znajdującej się w obszarze „SERWIS KLIENTÓW”. Ta informacja jest używana po to, aby odpowiedzieć bezpośrednio Tobie na Twoje pytania lub komentarze. Istnieje możliwość, że będziemy się dzielić informacjami od Ciebie z naszym zespołem serwisowym żeby poprawić jakość naszego serwisu w przyszłości.
    Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności, napisz do nas:
   • Twoja Baza Domen Consumer Service
    tel.: 61 640 23 20
    faks: 61 640 23 25
    Żwirki i Wigury 17
    62-300 Wrzesnia, Poland

  Rekomendowane serwisy

  Baza wiedzy    Dofinansowania    eUlgi    ZPCHRPRO    Szkolenia    Opłata za środowisko    Expert